Zásady ochrany osobních údajů

Platné pro www.randenazivo.cz

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. AliceJanečková IČ 10926852 se sídlem Krále Jiřího 1268/18, 360 01 Karlovy Vary (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Krále Jiřího 1268/18 ,360 01 Karlovy Vary email: info@randenazivo.cz  
   telefon: +420 / 725441661
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění podmínek akce Rande naživo.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 
   • splnění podmínek akce Rande naživo, se kterými souhlasíte Vaší registrací na www.randenazivocz , a která probíhá mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  2. Účelem zpracování osobních údajů je: 
   • splnění podmínek akce Rande naživo, kdy výkon práv a povinností vyplývá ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení registrace (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje  
    
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   • účastnící se akce Rande naživo
   • zajišťující služby provozování webové stránky a další služby v souvislosti s webovou stránkou
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Soubory Cookies
  • Cookies se používají ke správnému fungování webových stránek. Jsou to malé datové soubory uložené přímo ve vašem prohlížeči.
  • Používáme tyto cookies:

   • Technické

   Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, umožňují přihlášení uživatele, respektive registrace a podobně.  
   Technické cookies není možné vypnout, podmiňují funkčnost našich stránek.

  • Mapa na stránce kontaktů:  
   Používáme interaktivní mapu od poskytovatele mapové služby Mapy.cz. Dle popisu na stránce https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/ využívají Mapy.cz v době psaní tohoto článku také pouze technické cookies. Přesto Vás ale před zobrazením mapy z této mapové služby žádáme o povolení k zobrazení dodatečného obsahu.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.4.2023.